Resisting Samantha (Hope Parish #10) by Zoe Dawson | EPUB DUMP Resisting Samantha (Hope Parish #10) by Zoe Dawson | EPUB DUMP