Taking Jana (Paradise South #2) by Rissa Brahm | EPUB DUMP Taking Jana (Paradise South #2) by Rissa Brahm | EPUB DUMP